El Servei d’Anàlisi de Microarrays, amb la plataforma tecnològica GeneChip® d’Affymetrix, ofereix un servei integrat per a estudis d’expressió gènica i de genòmica.

Català   |   Español   |   English

cat

Aplicacions

Estudis d'expressió gènica

 • Detecció de biomarcadors implicats en processos biològics.
 • Estudis de perfils d’expressió gènica, amb detecció de gens i vies de senyalització implicades en malalties o tractaments farmacològics.
 • Descobriment de nous gens involucrats en mecanismes complexos.
 • Classificació de malalties complexes, mitjançant l’anàlisi de conglomerats (cluster analysis).
 • Detecció de splicing alternatiu.
 • Estudis de farmacogenòmica o toxicogenòmica.
 • Estudis d’ajust de dosi.
 • Models predictius associats a gens.
 • Estudi de miARNs.
 • Anàlisi de mostres degradades (ex: FFPE), de sang total i a partir de poca quantitat d’ARN total (>500pg).

Estudis de genòmica (citogenètica, CN i SNPs)

 • Detecció de guanys i pèrdues de regions genòmiques.
 • Determinació del nombre de còpies per a la detecció i diagnòstic de malalties genètiques.
 • Cariotipat molecular.
 • Detecció de la pèrdua d’heterozigositat (LOH), disomies uniparentals (UPD) i de mosaïcisme
 • Genotipat de SNPs.
 • Estudis de genètica poblacional.
 • Estudis d’associació.
 • Estudis de mostres en FFPE.

Estudis integrats

La realització d’estudis d’expressió gènica i de genòmica dels mateixos individus permet disposar d’una informació més completa per a l’estudi dels mecanismes fisiopatològics implicats en malalties i la seva progressió. Aquesta integració ofereix més informació a l’estudi i permet més concreció, reduint per exemple el nombre de gens obtinguts d’una anàlisi d’expressió fent ús de la informació del nombre de còpies.